Ke každému nákupu vzorek zdarma Doručení do salonů zdarma
Domů Soutěže

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže pořádané na sociálních sítích společností Monroo Beauty s.r.o. (dále jen „soutěž“). Tato pravidla slouží jako doplnění informací týkajících se pravidel soutěže („informace o soutěži“) uvedených organizátorem na sociální síti, kde je soutěž organizována (dále jen „sociální síť“). Organizátorem soutěže je: Monroo Beauty s.r.o., Malý Újezd 991, 696 15 Čejkovice, Česká republika IČO: 14141485, zapsaná pod číslem C 126824/KSBR u Krajského soudu v Brně (dále jen „organizátor“).


I. Termín a místo konání soutěže

1. Soutěž se uskuteční v rámci účtu organizátora na sociální sítích v době a na území uvedeném v informacích o soutěži na sociální síti.


II. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území Evropské unie splňující případně další podmínky uvedené v informací o soutěži na sociální síti (dále jen „účastník", „účastník soutěže“ nebo „soutěžící").

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny.


III. Podmínky výhry

1. Podmínky výhry a pravidla, dle kterých bude určeno pořadí výherců jsou uvedeny v informacích o soutěži na sociální síti.

2. V informacích o soutěži je dále popsána i samotná výhra. Předání výhry výherci bude zajištěno zejména prostřednictvím třetí strany zajišťující doručovatelské služby, nebude-li v informacích o soutěži stanoveno jinak. Výhra bude bezplatně doručena na adresu v ČR. V případě uvedení adresy mimo ČR je výherce povinen na výzvu organizátora složit cenu dopravy. Pokud výherce nesloží náklady na cenu dopravy ve lhůtě uvedené organizátorem, výhra propadá.

3. Výherce bude o výhře informován prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem a zveřejněn na webových stránkách organizátora. Dále bude výherce kontaktován na sociální síti formou soukromé zprávy za účelem vyžádání zasilatelské adresy.

4. Pokud kterýkoli z vítězů nebude do tří dnů od oslovení organizátorem prostřednictví soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá.

5. Organizátor soutěže v žádném případě̌ neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher.

6. Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně̌ plnit. V případě̌, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu nebo ji nepřevezme osobně̌, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany organizátora.

7. Výhra účastníka soutěže, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora nebude možno doručit, propadá ve prospěch organizátora. Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele.


IV. Zpracování osobních údajů

1. Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely realizace (tedy jejího vedení, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejné vyhlášení výherce (zejména na webových stránkách a sociálních sítích organizátora) a kontaktování výherce z důvodu oprávněného zájmu organizátora na úspěšné realizaci soutěže. Zpracovány budou kontaktní údaje účastníka a případně další údaje poskytnuté pro realizaci soutěže.

2. Účastník bere na vědomí, že poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně a že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a namítání jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv organizátorem se účastník může obrátit na organizátora na emailové adrese info@monroo.eu nebo se obrátit k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobní údajů.


V. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky realizace výher v případě, že výhry objektivně nebude možno realizovat v souladu s těmito pravidly.

2. V případě, že bude mít organizátor oprávněné podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry, výhra nebude realizována. Odstoupení od kupní smlouvy dle čl. II. odst. 1 písm. c) po výhře v soutěži se považuje za jednání, jež má za následek povinnost vrátit výhru nebo právo organizátora výhru odepřít.

3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

4. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže, vč. předčasného ukončení soutěže nebo změně pravidel v době trvání soutěže, a to bez náhrady. V případě stížností ohledně průběhu soutěže se na nás prosím obraťte na emailové adrese info@monroo.eu.

5. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na webových stránkách organizátora a v informacích o soutěži na sociální síti.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Organizátor může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky dle těchto pravidel.

7. Nerealizované výhry bez náhrady propadají organizátorovi.