Ke každému nákupu vzorek zdarma Doručení do salonů zdarma
Domů Obchodní podmínky

Obchodní podmínkyOBCHODNÍ PODMÍNKY

prodávajícího Monroo Beauty s.r.o., Malý Újezd 991, 696 15 Čejkovice, Česká republika IČO: 14141485, zapsaného pod číslem C 126824/KSBR u Krajského soudu v Brně, využívajícího internetového obchodu pro prodej zboží na internetové adrese www.monroo.eu. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, nakupující zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Uzavřená smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě pouze za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná pouze prodávajícímu, případně osobám, které prodávající pověří k výkonu některé své činnosti. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Uzavřená smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě pouze za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná pouze prodávajícímu, případně osobám, které prodávající pověří k výkonu některé své činnosti. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží hrazené kupujícím. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží kupujícímu.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího jím uvedenou.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním potvrzení objednávky prodávajícím na emailovou adresu, kterou kupující uvedl.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a objednávka bude prodávajícím stornována.

Prodávající je oprávněn k přiměřené úpravě – zvýšení kupní ceny zboží oproti cenám v ceníku i v průběhu období od doručení objednávky do dne dodání zboží, a to zejména v případě, že v této době dojde ke změně kursu Kč vůči EURO či USD o více než 5% nebo ke změně nákupní ceny zboží ze strany subjektů zásobujících prodávajícího. Na žádost kupujícího je prodávající povinen doložit skutečnosti, které vedly k úpravě kupní ceny.


SLEVOVÉ KUPONY A SLEVY

Prodávající může poskytnout různé druhy slev. Každá sleva má pravidla pro užití. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či slevového kuponu.

Slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodávající právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí ani nijak jinak nekompenzuje.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Tyto náklady budou účtovány kupujícímu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

ZPŮSOBY DORUČENÍ

 • GLS parcel box – 49 Kč
 • osobní odběr na partnerských salonech - ZDARMA
 • kurýr GLS – 100 Kč

MOŽNOSTI PLATBY

 • dobírkou - 30kč
 • platební kartou předem (online přes internet) - ZDARMA
 • platba předem na účet - ZDARMA

DOBA DORUČENÍ

 • objednané zboží Vám bude doručeno následující den, nejpozději však do 3 pracovních dnů

Objednávky doručujeme na území České a Slovenské republiky.


ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

Kupující při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • právo na bezplatnou opravu zboží,
 • právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat,
 • právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat,
 • právo na přiměřenou slevu z kupní ceny: neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové vědci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Práva z odpovědnosti za vady kupujícímu nenáleží, pokud vadu způsobil sám.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Spotřebitel má souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

 • nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy formou emailu, zprávou na messengeru, telefonátem nebo vyplněním formuláře o odstoupení od smlouvy
 • formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení ZDE, formulář se zasílá na adresu prodávajícího,
 • zboží kupující doručí zpět na vlastní náklady na adresu prodávajícího, nebo osobně na adresu provozovny a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží, které se bude odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Poslání na dobírku není možné.

Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z on-line obchodu prodávající kupujícímu vrátí stejným způsobem, jak je od něj přijal, po domluvě složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno), odpovídá kupující za snížení hodnoty zboží a je povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že se stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpis.